Hygienické předpisy pro provoz studia od 18.5.2020

 

Příloha PROVOZNÍHO ŘÁDU Tanečního a fitness studia BOHEMIA DANCE

Hygienické předpisy pro účast na tanečních a fitness lekcích, kurzech, trénincích a seminářích platné od 18. 5. 2020 v souvislosti s Covid-19

Vážení návštěvníci, klienti, tanečníci, pro zajištění Vaší bezpečnosti, i všech ostatních, kteří se v našem studiu o Vás starají, Vás prosíme o dodržování následujících předpisů:

Vstup do Tanečního a fitness studia Bohemia Dance je možný jen na základě písemného prohlášení, že jste byli obeznámeni a souhlasíte s hygienickými předpisy uvedenými v příloze Provozního řádu, které je ke stažení ZDE, na webových stránkách studia a v papírové podobě na recepci studia.

 1. Na lekce přijďte jen tehdy, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. Lektor a další personál studia mají právo vás požádat o opuštění prostor, pokud máte zřejmé příznaky onemocnění.
 2. Bezprostředně po vstupu do studia prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, které budou viditelně označeny ihned při vstupu.
 3. Přijďte k nám již převlečení do tanečního či sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do taneční nebo čisté sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.
 4. Šatnu a sprchu pro vás zatím bohužel otevřít nemůžeme, toalety v provozu budou.
 5. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou si spolu se všemi ostatními osobními věcmi vezmete s sebou na sál.
 6. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od dalších osob v sále a přilehlých prostorách. V případě organizované skupiny (tj. skupiny či páru) platí s účinností od 11. května dle Usnesení Vlády ČR z 30. dubna výjimka pro dodržení bezpečné vzdálenosti a rozestupů, ale je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost alespoň 2 metry od ostatních osob.
 7. Nezapomeňte, že při pobytu u nás může dojít ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě. Přestože je již povoleno sportovat i ve vnitřních prostorech bez roušky (s limitem 100 osob), doporučujeme mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji při příchodu do sálu, v prostoru pro přezouvání a všude tam, kde se vyskytuje více lidí. V sále během lekce bude možné po dohodě s lektorem roušku odložit, pravidla upřesníme na začátku lekce.
 8. Používáte-li jednorázové chirurgické ústenky, vyhazujte je výhradně do speciálních odpadkových košů pro toxický odpad, které budou označeny. V případě, že si osobní roušku necháváte pro další použití a nepoužijete ji během tréninku, nenechávejte ji ležet na volném prostranství, vždy si ji ukliďte mezi své osobní věci.
 9. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od dalších osob v sále a přilehlých prostorách – například při použití toalet. Počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následné dezinfekci.
 10. Do sálu vstupujte až na základě pokynu našeho personálu.
 11. Během organizovaného cvičení, za které se považují skupinové a individuální lekce, kurzy a semináře, je umožněno cvičit bez roušky. Cvičící trenér mít roušku nemusí. U osobních tréninků záleží na individuální dohodě s klientem.
 12. Po celou dobu konání lekce bude v sále v provozu ventilace, která zajišťuje výměnu vzduchu samostatným přívodem pro každý ze sálu zvlášť ze střechy domu. V případě, že se v sále střídá více skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející skupiny nejprve sál důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněný vstup následující skupině.
 13. Pokud máte možnost, noste si, prosím, s sebou vlastní podložku na cvičení.
 14. Při lekcích prosím dodržujte svůj vymezený prostor na sále tak, abychom dodrželi předepsané 2 metry rozestupy a cca 10m2 na jednoho klienta.
 15. Vodu, jiné nápoje a občerstvení si u nás můžete zakoupit pouze v balené formě.
 16. Před odchodem z našich prostor znovu použijte dezinfekční prostředek na ruce.

 

Taneční a fitness studio Bohemia Dance zajišťuje pravidelný denní úklid a dezinfekci všech prostor, společné dotykové plochy (např. kliky u dveří, vodovodní baterie a umyvadla, místa pro odkládání věcí apod.) dezinfikujeme buď pravidelně každou hodinu, nebo po skončení jedné lekce a začátku lekce následující skupiny.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků nás kontaktujte.

Tato pravidla se mohou změnit v závislosti na usnesení vlády nebo situace v prostorech, ostatní pravidla vyplývající z našich obchodních podmínek zůstávají v platnosti nadále tak, jako tomu bylo dříve.

V Praze dne 13. 5. 2020